drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

PODATEK  ROLNY -   DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm)

1. Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

 

2. Deklaracja na podatek rolny.

 

3. Termin składania: do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 

4. Miejsce składania: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim

                                   Referat Podatków i Opłat Lokalnych – pokój nr 14B.