drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu.

Wymagane dokumenty

Jeśli Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony albo skradziony zgłoś to jak najszybciej. Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłosisz w dowolnym urzędzie gminy, przez internet (utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłaszać przez internet ale wyłącznie za pomocą profilu zaufanego, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego albo podpisu osobistego), a jeśli przebywasz za granicą - osobiście, listownie lub faksem - w konsulacie. Zgłoszenie skradzionego dowodu na Policji wystarczy do jego unieważnienia.

Jeśli myślisz, że Twój dowód się odnajdzie, możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie zarówno w urzędzie jak i przez internet.

Kto zgłasza:

  • posiadacz dowodu osobistego;
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).
  • przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo szczególne sporządzone na piśmie  utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzone przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego podpisane przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wymagane dokumenty:

w urzędzie

  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
  • inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy.

W Kaliszu Pomorskim zrobisz to w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wolności 31, pokój nr 3, parter.

Opłaty

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu zgłoszenia Twój dowód osobisty zostanie unieważniony. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś w urzędzie - otrzymasz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś przez internet - zaświadczenie zostanie Ci wydane, jeśli zaznaczysz to w formularzu. Po zgłoszeniu elektronicznym musisz przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do urzędu, do którego wysłałeś zgłoszenie.

Zawieszenie - dotyczy jedynie e-dowodu

Jeśli nie masz pewności, czy Twój dowód został definitywnie utracony możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie cofniesz zawieszenia, Twój dowód straci ważność. Możesz to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet - tylko w organie, który wydał dowód.

Dla dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zawieszenia i cofnięcia zawieszenia ważności dowodu dokonasz na formularzu "zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym", "zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym" w sposób opisany przy zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022, poz.671).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia ,unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021, poz. 1865)

Tryb odwoławczy

Nie występuje.