drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017,poz. 657), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (§5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego). Formularz winien być przesłany do organu gminy, w której ma nastąpić wymeldowanie.

EPUAP:      /k4y2kdl36t/SkrytkaESP

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2. Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie urzędowe poświadczenie odbioru.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
w miejscu ich wspólnego pobytu.