drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy dnia 24 września 2010 r . o ewidencji ludności ((t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1191), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Okazanie pełnomocnictwa do wymeldowania z pobytu stałego nie podlega opłacie skarbowej.
3. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności wymeldowania z pobytu stałego – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu  lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim dla opłaty skarbowej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Nr konta 32  8570  0002  0000  0156  2000  0010.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego t.j. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2000) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

4.Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego - szczegółowe informacje znajdują się w procedurze USC WYMELDOWANIE- WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DOKONANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO.