drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

INFORMACJA W SPRAWIE ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZNIA PIENIĘŻNEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

 

1. Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

2. Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 

3. Miejsce składania informacji: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim

                                                    Referat Podatków i Opłat Lokalnych – pokój nr 14B.