drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

BEZPRZETARGOWE NABYCIE DZIERŻAWIONYCH  GRUNTÓW ZABUDOWANYCH
Podstawa prawna: art. 71, art. 73 ust. 1 i art. 75, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II. OPŁATY:
205 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Przysługuje.

VI. UWAGI:

  1.  
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.