drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami). Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (DZ. U. z dn. 20.05.1999r. Nr 45, poz. 453).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
2. Załączniki:
o dokument potwierdzający własność nieruchomości,
o kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących przedmiotem rozgraniczenia.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy. Zakończenie rozgraniczenia - 6 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Decyzja jest ostateczna, jeżeli strony przyjmują ustalone granice w trybie rozgraniczenia.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

VI. UWAGI:
1. Po złożeniu wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
3. Z czynności ustalenia przebiegu granic geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia.
4. Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczającego.