drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 )

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  2. Załączniki:
    • Odpis z księgi wieczystej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.