drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) i ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. - wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc .
  - wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz z:
  • zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS (bez składki zdrowotnej )
  • decyzją MOPS o przyznaniu zasiłku stałego ,
  • decyzją lub odcinkami ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów,
  • zaświadczeniem z Powiatowego Biura Pracy o wysokości pobranych zasiłków,
  • oświadczeniem (na piśmie) o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,
  • umową wynajmu , dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie. 2.  
 3.  

II. OPŁATY:
     
  Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska (pokój nr 3- parter ). Telefon (094) 361 77-82
lub centrala (094) 361 62 -63 wew. 30, fax (094)361-62-88.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Kalisz Pomorski w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 7 – I piętro) lub w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1- parter).

VI. UWAGI:
- do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych (chyba , że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ) , zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych , jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze,
- przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nie uczące się i nie posiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.