drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna: art. 24 ust.1,2 pkt 1,ust 3 i ust 4, art. 25, art. 26, art.27, art. 28, art. 30, art.32 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 510), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO / PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
• tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,

w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

III. UWAGI:

1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent Residence Registration Form " czytelny podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzającym, że osoba meldująca przebywa pod wskazanym adresem.

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.