drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna: art. 35 w związku z art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 510).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego”

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – kserokopie dokumentów.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu,  lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim  dla opłaty skarbowej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Nr konta 32  8570  0002  0000  0156  2000  0010.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.