drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129  poz. 902 ze  zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- dla przedsięwzięć fakultatywnych- 2 egz. 
- dla przedsięwzięć obligatoryjnych - 3 egz.:

  1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie  - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
  2. informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy / raport o oddziaływaniu na środowisko - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień  z innymi organami Wydział Środowiska i Rolnictwa prosi o składanie 3 egzemplarzy informacji/raportu;
   Art. 49 ust 3:
   Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
   1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
   2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
   3. rodzaju technologii,
   4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
   5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
   6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
   7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji
    lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
   8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
   9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
  3. w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
  4. Dowód wniesionej opłaty skarbowej

II. OPŁATY:
  Opłata skarbowa wynosi 205zł
- na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

 

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 w/w ustawy.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
 

VI. UWAGI :

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie

    rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób

    trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie

    o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach

    postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać

    wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie

    wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu

    Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.